Ga direct naar:

De website en alle siteonderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Streekmuseum Peel en Maas. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Streekmuseum Peel en Maas. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Streekmuseum Peel en Maas met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Streekmuseum Peel en Maasbehoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Streekmuseum Peel en Maas alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Streekmuseum Peel en Maas niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Streekmuseum Peel en Maas, welke geen eigendom zijn van Holiday Media, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Streekmuseum Peel en Maas. Hoewel Streekmuseum Peel en Maas uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Streekmuseum Peel en Maas worden onderhouden wordt afgewezen. Streekmuseum Peel en Maas sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Snelkoppelingen