ANBI

 1. Naam en adres van het museum:
  Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
  Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden
 2. KvK-nummer en fiscaalnummer
  KvK-dossiernummer: 12067158
  Fiscaalnummer: 818154494
 3. Doelstelling
  Museum ’t Land van Peel en Maas wil het cultuurhistorisch erfgoed van haar gebied bewaren, doorgeven aan de volgende generaties en presenteren aan de bezoekers van de streek. Verder ontwikkelt zij activiteiten met cultuurhistorisch en natuurhistorische aspecten. Ze doet dat in nauwe samenwerking met de gemeenten, diverse verenigingen en stichtingen op dit gebied en eigenaren en beheerders van cultuurhistorische monumenten, landschappen en diverse collecties. Hierin speelt educatie een belangrijke rol. Last but not least wil het de bezoeker een sterke prikkel geven tot het bezoeken van de recreatieve en toeristische voorzieningen en natuur- en cultuurhistorische monumenten in de streek.
 4. Beleidsplan
  • Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas.
   Opening: december 2008.
   Oprichters: heemkundeverenigingen Medelo, Oos Naer en Helden, Historische werkgroepen De Borcht en De Brede, Stichting Keverberg, IVN Helden, VVV Helden en Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en midden Limburg.
   Omvang: balie, een filmkamer, een gang boven, een kamer voor tijdelijke tentoonstellingen en  12 ruimten voor “permanente” exposities met cultuurhistorische en natuurhistorische objecten die een beeld geven van de geschiedenis van Peel en Maas. Bovendien zijn in het museum een depot van cultuurhistorische objecten en een documentatiecentrum met boeken, foto’s, kaarten van de streek gevestigd
  • Het museum richt zich op de volgende doelgroepen: mensen uit de eigen streek, toeristen en leerlingen van de basisscholen en voortgezet onderwijs.
   Per jaar bezoeken ongeveer 3000 mensen het museum.
  • Het museum is in de winterperiode elke woensdag en zondag open in de namiddag van 13.00 tot 17.00 uur en in de zomerperiode op dezelfde tijden elke dag behalve op maandag en dinsdag.
  • Activiteiten:
   1. In stand houden van het museum
   2. Het beheer van de permanente exposities
   3. Organiseren van 2 tijdelijke tentoonstellingen per jaar.
   4. Organiseren van lezingen
   5. Toeristisch informatiepunt verzorgen
   6. Verkoop van boeken en video’s over de lokale geschiedenis
   7. Het organiseren van het toezicht.Organiseren van rondleidingen
   8. Het opstellen van de geschiedeniscanon van Peel en Maas
   9. Medewerking aan educatieve activiteiten door de lokale onderwijswereld
 1. Inkomsten
  De inkomsten bestaan voornamelijk uit subsidies van de gemeente € 60.000. Daarnaast worden entreegeld ontvangen € 6.000 en incidenteel middelen van grotere en kleine sponsoren. Voor bijzondere projecten worden subsidies verkregen van de provincie Limburg,
 2. Uitgaven
  De middelen worden besteed aan de gewone exploitatie met daaronder een vast bedrag voor tentoonstellingen € 7000 per jaar.
 3. Vermogen
  Het museum heeft een klein eigen vermogen in de vorm van een spaarrekening in orde van grootte van € 10.000 voor onvoorziene zaken. Het heeft geen leningen die nog afgelost moeten worden. Het onroerend goed waarin het museum is ondergebracht is niet haar eigendom, maar van de gemeente Peel en Maas. De objecten zijn ook niet haar eigendom maar van de groeperingen die het museum in stand houden. Het heeft wel een beperkt aantal inventarisobjecten.
 4. Vrijwilligers en Beloningsbeleid 
  Het museum heeft geen personeel in dienst. Het wordt in zijn geheel in stand gehouden door vrijwilligers. Zij besteden per jaar ongeveer 9000 uren aan het museum. Zij kunnen onkosten declareren. Materiaal schaft het museum voor hen aan. Toezichthouders in het museum ontvangen € 2 per toezichtuur, andere vrijwilligers, waaronder het bestuur, krijgen een niet-geldelijke beloning in de vorm van een gezellig bezoek aan een museum, een stad en dergelijke. Vacatiegeld wordt niet uitgekeerd.
 1. Bestuur
  Voorzitter: Henk van Dijck (Heemkundevereniging Kessel)
  Secretaris: René Verberne
  Penningmeester: Math Ghielen (IVN Helden)
  Verder bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van de heemkundeverenigingen Medelo, en Helden, de historische groepen De Borcht en De Brede, de Stichting Keverberg en IVN Helden. Zie ook elders op deze website (onder het kopje museum).
 2. Dagelijks beheer museum
  Math Ghielen

Activiteiten 2022

Zie ook ons Jaarverslag 2022.

Openstelling museum
Winterperiode: november-april: elke woensdagmiddag en zondagmiddag van 13-17 uur. Zomerperiode: mei-oktober: elke week van woensdag t/m zondagmiddag van 13-17 uur.

Bezoekersaantallen

2018: 2242 bezoekers. Zie ook het sociaal jaarverslag.

Financiën 2022

Zie ons Jaarverslag 2022.

Toekomstplan 

Sinds 2019 wordt uitvoering gebracht aan het toekomstplan voor de komende jaren. In 2019 opende Van Ploeg naar Ploegendienst, over de opkomst van de industrialisatie en bedrijvigheid in Peel en Maas en de groei van Panningen tot regionaal centrum. Vervolgens opende afgelopen november onder veel publieke belangstelling de expositie ‘5 Jaar Tussen Hoop en Vrees: Peel en Maas in de Tweede Wereldoorlog’ en is de bijbehorende Deportatiekamer helemaal vernieuwd. In deze twee ruimtes wordt ingegaan op de Duitse inval, de lokale razzia’s, het verzet en de verwoestingen, tot aan de bevrijding van Peel en Maas, nu 75 jaar geleden.

In 2019 zijn ook de huisstijl en de naam (om naar buiten toe te communiceren) van het museum vernieuwd en is er een mascotte voor kinderen in het leven geroepen. Daarnaast zijn er een nieuw logo en een nieuwe folder gemaakt, een nieuwe website gebouwd en is het museum actief op Facebook (toename van ruim 300 procent nieuwe volgers) en Instagram.

Ook is afgelopen jaar de museale educatie opnieuw opgestart. Het educatieve programma is helemaal op de vraag van de school af te stemmen. Een aantal scholen uit Peel en Maas heeft hier inmiddels kennis mee gemaakt, en was zeer enthousiast. Middels een interactieve theatervoorstelling, doelgroepgerichte rondleidingen waarbij de kinderen veel mogen ‘doen’ in de tentoonstellingen en een educatieve workshop waar ze al hun energie in kwijt kunnen, leren kinderen op een speelse manier veel over verschillende onderwerpen. Denk aan leven in de jaren 50 en de Tweede Wereldoorlog.

Plannen voor 2020

Het museum zit ook dit jaar niet stil. Doel is om stapsgewijs verder te groeien door het organiseren van nieuwe activiteiten en tentoonstellingen gericht op bewoners van Peel en Maas en daarbuiten. Kerndoelen zijn daarbij: herinrichting van de tentoonstellingsruimtes, beleving voor jong en oud, educatie, activiteiten binnen en buiten de museummuren voor verschillende doelgroepen en verder werken aan de canon Peel en Maas. Daar is 31 januari al een start mee gemaakt. Toen is een fototentoonstelling geopend met een elftal foto’s die betrekking hebben op de kerkrazzia van 1944, gemaakt door Maarten Verbaarschot. Ook onder andere op de planning in het nieuwe jaar: een alomvattende Peel en Maas tentoonstelling met daarin aandacht voor de geschiedenis van alle dorpen uiteindelijk resulterend in de totstandkoming van de gemeente Peel en Maas, de Romeinenweek, een Middeleeuwenexpositie en de voorbereidingen op een wisseltentoonstelling over kastelen in Peel en Maas.